DLA AKCJONARIUSZY

APK Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie powstała w wyniku zawarcia aktu notarialnego przekształcenia Spółki APK Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną z dnia 30.09.2014r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, Notariusz Agnieszka Morawiec Rep. A nr 1623/2014. Osobowość prawną Spółka uzyskała 03.10.2014r.


Głównym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

W dniu 28.02.2018r. w kancelarii notarialnej w Rzeszowie, Notariusz Agnieszka Morawiec Rep. A nr 1000/2017 Spółka podwyższyła kapitał podstawowy do kwoty 27 900 000,00 zł z kwoty 100 000,00 zł o 27 800 000,00 zł poprzez emisję 2 780 000 000,00 zwykłych imiennych akcji serii B o numerach od 0 000 000 001 do 2 780 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł. Akcje Nowej Emisji zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą DEWELOPER APKLAN Piotr Kawalec z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 813-001-78-71, REGON: 390260732, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.


2023.06.30

W dniu 30.06.2023r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników na którym zostało podjęte uchwały o :

– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
– udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
– sposobu pokrycia straty Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
– przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT S. A. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
– wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
– wyboru Prezesa Zarządu APK Development S.A. z siedzibą w Rzeszowie.


2022.09.28

W dniu 28.09.2022r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników na którym zostało podjęte uchwały o :

-Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
-Rozpatrzenia i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
-Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
-Sposobie pokrycia straty Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
-Przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
-Udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.


2021.08.27

W dniu 27.08.2021r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników na którym zostało podjęte uchwały o :

-Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
-Rozpatrzenia i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
-Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
-Sposobie pokrycia straty Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
-Dalszym istnienia spółki
-Przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
-Udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: APK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Rzeszowie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
-Zmianie statutu spółki – zmiany zostały wprowadzone w następujących artykułach: Artykuł 25 ust. 3 pkt a) i d) oraz artykuł 29 ust. 2 pkt e)


2021.01.05

Zarząd Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kreczmera 4, 35-064 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa, tj. art. 16 ust. 2 ww. ustawy.


2020.12.10

Zarząd Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kreczmera 4, 35-064 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8.00-15.00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa, tj. art. 16 ust. 2 ww. ustawy.


2020.11.17

Zarząd Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kreczmera 4, 35-064 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa, tj. art. 16 ust. 2 ww. ustawy.


2020.10.13

Zarząd Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kreczmera 4, 35-064 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa, tj. art. 16 ust. 2 ww. ustawy.


2020.09.15

Zarząd Spółki pod firmą APK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Kreczmera 4, 35-064 Rzeszów, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.


2020.06.30

W dniu 30.06.2020r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników na którym zostało podjęte uchwały o :

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  3. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 01.01.2019r. do 19.11.2019r.
  4. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 20.11.2019r. do 31.12.2019r.
  5. sposobu pokrycia starty Spółki w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  6. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  8. wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy i ustalenie terminu do zawarcia umowy z tym podmiotem.

2019.11.19

W dniu 19.11.2019r. w Kancelarii Notarialnej Teresa Poźniak-Smuk w Kolbuszowej Rep. Nr 7303/2019, została podjęta uchwała o zmianie prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Karwański został odwołany ze swojej funkcji, zaś Pan Roman Robert Kawalec został powołany na Prezesa Spółki. Ponad to został odwołany członek rady nadzorczej Pan Marcin Lewandowski zaś na jego miejsce został powołany nowy członek Pani Monika Szmul.