DLA AKCJONARIUSZY

APK Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie powstała w wyniku zawarcia aktu notarialnego przekształcenia Spółki APK Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną z dnia 30.09.2014r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, Notariusz Agnieszka Morawiec Rep. A nr 1623/2014. Osobowość prawną Spółka uzyskała 03.10.2014r.


Głównym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

W dniu 28.02.2018r. w kancelarii notarialnej w Rzeszowie, Notariusz Agnieszka Morawiec Rep. A nr 1000/2017 Spółka podwyższyła kapitał podstawowy do kwoty 27 900 000,00 zł z kwoty 100 000,00 zł o 27 800 000,00 zł poprzez emisję 2 780 000 000,00 zwykłych imiennych akcji serii B o numerach od 0 000 000 001 do 2 780 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł. Akcje Nowej Emisji zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą DEWELOPER APKLAN Piotr Kawalec z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 813-001-78-71, REGON: 390260732, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.


2020.06.30

W dniu 30.06.2020r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników na którym zostało podjęte uchwały o :

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  3. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 01.01.2019r. do 19.11.2019r.
  4. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 20.11.2019r. do 31.12.2019r.
  5. sposobu pokrycia starty Spółki w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  6. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  7. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
  8. wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy i ustalenie terminu do zawarcia umowy z tym podmiotem.

2019.11.19

W dniu 19.11.2019r. w Kancelarii Notarialnej Teresa Poźniak-Smuk w Kolbuszowej Rep. Nr 7303/2019, została podjęta uchwała o zmianie prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Karwański został odwołany ze swojej funkcji, zaś Pan Roman Robert Kawalec został powołany na Prezesa Spółki. Ponad to został odwołany członek rady nadzorczej Pan Marcin Lewandowski zaś na jego miejsce został powołany nowy członek Pani Monika Szmul.